Adatvédelmi tájékoztató

A Happycups webáruház tulajdonosa az OTTHONDEKOR Kereskedelmi Kft (továbbiakban: adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók (vendég vásárlók és regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelés teljesítése céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. 

Csak olyan személyes adatot kezelünk, mely elengedhetetlen a vásárlás megvalósításához, a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelő minden elvárható módon védi a vásárlók (vendég és regisztrált felhasználók) webáruházban kezelt személyes adatait.

Adatkezelő címe: OTTHONDEKOR Kft 9200 Mosonmagyaróvár Lilla u 26

Adatkezelő elérhetősége: 0630-4979305, email: info@otthondekor.hu

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH79064/2014

Az adatkezelés jogalanya: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. paragrafus (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A vásárlással illetve a regisztrációval hozzájárulásod adod az általad önkéntesen megadott személyes adataidnak a kezeléséhez.

Az érintettek köre: vendég és regisztrált vásárlók (továbbiakban: vásárlók)

A kezelt adatok köre: A vásárlók által a vásárlás során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok (Név, szállítási cím, telefonszám, email, számlázási adatok)

Adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

- OTTHONDEKOR Kereskedelmi Kft munkatársai

- Magyar Posta Zrt. -mint szállító. Budapest X.Ker Üllői út 114-116

Az adatkezelés időtartama: 

- Vendég felhasználóként az elektronikusan tárolt személyes adataid a megrendelés sikeres teljesítése után törlésre kerülnek.

- Regisztrált felhasználóként a megadott email cím és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheted, módosíthatod vagy törölheted saját adatait.

A vásárlóként kérelmezheted az adatkezelőnél:

-tájékoztatást személyes adataid kezeléséről

-személyes adataid helyesbítését

-személyes adataid törlését, zárolását

Ha korábban megrendelést küldtél el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adataidról tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél telefonon vagy e-mailben kezdeményezheted.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználóként kérelmed jogosnak találjuk, akkor haladéktalanul intézkedünk a személyes adataidnak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználóként nem vagy elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adataid védelméhez való jogod polgári bíróság előtt érvényesítheted, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz. (nail.hu/kapcsolat.html)

Hírlevél:

A webáruházban a lehetőséged van hírlevél feliratkozásra. Az Otthondekor.hu webáruház kizárólag a saját hírlevelét küldi a feliratkozóknak, az email címet semmilyen harmadik félnek nem adja ki.

Akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként, a vásárlás során lehetőség van feliratkozni hírlevél szolgáltatásra. 

Hírlevélre illetve kedvezményes termékeinkre feliratkozók email címét harmadik félnek semmilyen esetben sem adjuk ki. 

A hírlevélről bármikor leiratkozhatsz az adatkezelő ügyfélszolgálati telefonszámán, illetve a info@otthondekor.hu email címre küldött e-maileddel.

Az adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül törlölni fog a hírlevél feliratkozásból, és erről tájékoztatást küld a számodra. 

 

3. Értelmező rendelkezések

3. § E törvény alkalmazása során:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más  világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A tartalom jelenleg feltöltés alatt áll!